بر اساس نوع:


تغذیه اتوماتیک اسناد(DADF)

کارتریج 728 با ظرفیت 2100 برگ

کپی و چاپ تا 18 برگ در دقيقه

985,000  تومان

تغذیه اتوماتیک اسناد(DADF)

دارای گوشی تلفن استاندارد

کپی و چاپ تا 18 برگ در دقيقه

1,095,000  تومان

تغذیه اتوماتیک اسناد(DADF)

کارتریج 728 با ظرفیت 2100 برگ

کپی و چاپ دورو 25برگ در دقيقه

تغذیه اتوماتیک اسناد(DADF)

کپی راحت و سریع

30 صفحه بصورت خودکار

تغذیه اتوماتیک اسناد(DADF)

کپی راحت و سریع

30 صفحه بصورت خودکار

حافظه بزرگ 510 صفحه ای

250 برگ ظرفیت کاغذ

50 برگ ADF

حافظه بزرگ 510 صفحه ای

250 برگ ظرفیت کاغذ

50 برگ ADF

حافظه بزرگ 510 صفحه ای

250 برگ ظرفیت کاغذ

50 برگ ADF

حافظه بزرگ 510 صفحه ای

250 برگ ظرفیت کاغذ

50 برگ ADF