بر اساس نوع:


چاپ 20 برگ A4 در دقيقه-LCD لمسی

ظرفیت کاست 250 برگ - پورت شبکه

تونر C-EXV 33 با چاپ 14600 صفحه

2,850,000  تومان

چاپ 20 برگ A4 در دقيقه-LCD لمسی

ظرفیت کاست 250 برگ - پورت شبکه

تونر C-EXV 33 با چاپ 14600 صفحه

چاپ 20 برگ A4 در دقيقه

ظرفیت کاست کاغذ 250 برگ

تونر C-EXV 14 با چاپ 8300 صفحه

چاپ 25 برگ A4 در دقيقه-LCD لمسی

ظرفیت کاست 800برگ - پورت شبکه

تونر C-EXV 33 با چاپ 14600 صفحه

چاپ 35 برگ A4 در دقيقه-LCD لمسی

ظرفیت کاست 1100 برگ - پورت شبکه

تونر C-EXV 33 با چاپ 14600 صفحه

چاپ 45 برگ A4 در دقيقه-LCD لمسی

ظرفیت کاست 250 برگ - پورت شبکه

تونر C-EXV 33 با چاپ 14600 صفحه

7700 برگ ظرفیت کاست

خروجی کارآمد و قابل اعتماد

پیشرو در بهروری انرژی

7700 برگ ظرفیت کاست

خروجی کارآمد و قابل اعتماد

پیشرو در بهروری انرژی

چاپ 22 برگ A4 در دقيقه

ظرفیت کاست 250 برگ

تونر C-EXV 42 با چاپ 10200 صفحه

2,200,000  تومان

چاپ 22 برگ A4 در دقيقه

ظرفیت کاست 250 برگ

تونر C-EXV 42 با چاپ 10200 صفحه

2,350,000  تومان