بر اساس نوع:


اسکنر  A4بادقت 4800x2400 dpi

اسکن برگ A4 در 16 ثانیه (300dpi)

بدون نیاز به آداپتور

260,000  تومان

اسکنر  A4بادقت 4800x4800 dpi

اسکن برگ A4 در 10 ثانیه (300dpi)

بدون نیاز به آداپتور

375,000  تومان

 تغذیه اتوماتیک تا 50 برگ

 اسکن دورو

 اسکن کتاب و مجله

980,000  تومان

اسکنر  A4بادقت 4800x2400 dpi

اسکن برگ A4 در 16 ثانیه (300dpi)

بدون نیاز به آداپتور

235,000  تومان

رزولوشن اپتیکال 9600x9600 dpi

سرعت اسکن رنگی 7 برگ در دقیقه

قابلیت اسکن نگاتیو

998,000  تومان

اسکنر A4 با دقت 4800x4800 dpi

اسکن برگ A4 در 10 ثانیه (300dpi)

بدون نیاز به آداپتور

305,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 500 برگ

سرعت 15 برگ یک رو و 30 برگ دو رو

اسکن کارتهای برجسته و تصاویر رنگی

1,410,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 1000 برگ

سرعت 40 برگ یک رو و 80 برگ دو رو

قابلیت اسکن از طریق شیشه و ADF

ظرفیت اسکن روزانه تا 1500 برگ

سرعت 20 برگ یک رو و 40 برگ دو رو

قابلیت تشخیص متن (OCR)

2,600,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 2000 برگ

سرعت 30 برگ یک رو و 60 برگ دو رو

قابلیت تشخیص متن (OCR)

3,600,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 1500 برگ

سرعت 25 برگ یک رو و 50 برگ دو رو

اسکن اسناد تا طول 3000 میلیمتر

2,900,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 1500 برگ

سرعت 25 برگ یک رو و 50 برگ دو رو

اسکن از طریق وایرلس (PC و موبایل)

ظرفیت اسکن روزانه تا 6000 برگ

سرعت 40 برگ یک رو و 80 برگ دو رو

اسکن اسناد تا طول 3000 میلیمتر

4,700,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 7000 برگ

سرعت 60 برگ یک رو و 120برگ دو رو

اسکن اسناد تا طول 3000 میلیمتر

6,800,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 7500 برگ A3

سرعت 60 برگ یک رو و 120برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

ظرفیت اسکن روزانه تا 7500 برگ

سرعت 60 برگ یک رو و120برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

ظرفیت اسکن روزانه تا 60000 برگ A3

سرعت100برگ یک رو و 200برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

ظرفیت اسکن روزانه تا 25000 برگ A3

سرعت 75 برگ یک رو و 150برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

ظرفیت اسکن روزانه تا 30000 برگ A3

سرعت 100برگ یک رو و200برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

ظرفیت اسکن روزانه تا 10000 برگ A3

سرعت 60برگ یک رو و 120برگ دو رو

دارای نرم افزار حرفه ای بایگانی اسناد

19,800,000  تومان

ظرفیت اسکن روزانه تا 100 برگ

سرعت 8 برگ یک رو و 16 برگ دو رو

اسکن کارتهای برجسته و تصاویر رنگی

953,000  تومان